Kentsel Dönüşüm Yasası

Ülkemizde son yıllarda yaşanan deprem ve sel gibi felaketler imar ve yerleşimde yapılan düzenlemelerin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne sermiş ve yasa koyucuları Avrupa standartlarına uygun inşaatlar için gerekli düzenlemeleri yapmaya itmiştir. Şüphesiz ki öncelik zararın meydana gelmesini engelleyecek ya da zararı en aza indirgeyecek yasal düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelere istinaden düzenlenecek imar uygulamalarıdır.

16 Mayıs 2012’de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev alanı dahilinde yürürlüğe giren 6306 sayılı  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un en esaslı amacının gerek depreme dayanıksız gerekse ekonomik ömrünü tamamlamış binaların güvenli hale dönüştürülmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu husus kanunda da şu şekilde düzenlenmiştir:

Bu Kanunun amacı ;

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında ;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Daire: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKD’nin veya dairenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya daire tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,

d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.